O društvu

Namen, vizija in cilji

Osnovni namen društva je spodbujanje članov k samostojnemu, svobodnemu in ustvarjalnemu delovanju v ugodnih pogojih, razvijanje odgovornega odnosa članov do poklica igralca v avdiovizualnih delih ter vzpodbujanje poglobljenega spoznavanja dela slovenskih kot tudi tujih igralcev.

Glavno dejavnost Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev predstavlja ustvarjanje in izboljševanje pogojev za delovanje slovenskih igralcev na vseh področjih, ki so kakorkoli povezana s filmskim in avdiovizualnim ustvarjanjem.

Društvo uveljavlja in zastopa interese svojih članov v družbenem življenju, se zavzema za ustvarjalno svobodo ter čim boljši položaj slovenskega avdiovizualnega sektorja, poskuša slovenskim igralcem zagotoviti čim boljše pogoje za ustvarjalno delo, svojim članom zagotoviti pravično povračilo in boljše delovne pogoje, in v tem pogledu v delovanju med svojim članstvom vzpostaviti enotnost ter v njihovem imenu osnovati, uveljaviti in zagotoviti standardne minimalne pogoje.

Društvo bo sodelovalo pri sestavljanju zakonov, predpisov, načrtov za področje avdiovizualnih del, skrbelo bo za dvig strokovne ravni svojih članov ter se zavzemalo za spoštovanje moralnih načel pri delovanju društva in njenih članov.

Društvo se zavezuje sprejemati in objavljati etična pravila stroke ter opogumljati svoje člane k njihovem spoštovanju, skrbi za uveljavljanje slovenske filmske umetnosti ter del slovenskih igralcev v avdiovizualnih delih na področju Republike Slovenije in izven njenih meja.